O projektu
Týden pro školy: Výchova a hodnoty ve dnech 19.—25. června 2017

Účel a cíle projektu

Týden pro školy "Výchova a hodnoty" se koná z iniciativy z iniciativy kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského. Předesílá pravidelnou a systematickou nabídku, kterou chce Arcibiskupství pražské poskytovat základním a středním školám. Jedná se o doplnění výuky o možnost kreativně se zapojit do programů zaměřených dvojím způsobem:

  1. na poznání hodnot kulturního a duchovního dědictví našich předků, které v současné době spravuje a snaží se rozvíjet katolická církev; 
  2. poskytnout příležitost k dialogu se současným uměním prostřednictvím osobností, které se mu věnují. 

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dialog o estetických, sociálních, etických a duchovních hodnotách, které jsou nadčasové a společné všem lidem, dávají smysl našemu životu a každý člověk o ně nějakým způsobem usiluje, protože vedou k naplnění jeho tužeb a potřeb. 

Projekt navazuje na nabídku, která byla představena ředitelům škol na setkání na pražském arcibiskupství  v únoru 2017 a učitelům škol v březnu 2017.

Obsah projektu

Aktivity projektu představené na těchto stránkách jsou rozděleny do dvou kategorií: 

Otevřené dveře: jedná se o programy, které jsou realizovány mimo prostředí školy. Připravili je pracovníci Arcibiskupství pražského a některé níže uvedené organizace. Jde o tyto programy:

Programy ve školách: připravují a realizují lektoři Arcibiskupství pražského nebo samostatné organizace, které přijaly nabídku Arcibiskupství zapojit se do projektu: SIRIRI, o.p.s. a Arcidiecézní charita Praha. Jedná se zpravidla o programy určené žákům, kteří zůstávají v prostředí své školy a lektor za nimi přijíždí. Žáci jsou do programu aktivně zapojeni.

Aktivity jsou vedeny zpravidla jedním lektorem a jejich předností je vizuální kontakt s tématem a možnost kreativního zapojení žáků do programu. 

Všechny programy rozvíjejí zejména komunikativní, sociální, personální a občanské kompetence žáků a kompetence k řešení problémů. Obsah programů odpovídá zejména obsahu průřezových témat a dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura.   

Organizace projektu a objednávky

U každého programu je uveden stručný popis a věková skupina, pro kterou je program určen.

Všechny programy jsou zdarma pro žáky i pedagogický doprovod.

Vybrané programy je nutné předem objednat prostřednictvím objednávkových formulářů v sekci Objednávky

Realizační tým

Zodpovědná osoba:  Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář pro pastoraci

Koordinátor projektu: P. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska

Odborná spolupráce:  ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. (vedoucí Střediska katecheze a výuky náboženství AP), PhDr. Filip Dostál (vedoucí Referátu církevního školství AP), ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (odborná asistentka KTF UK Praha), PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D. (učitelka, lektorka kurzů DVPP pro učitele společenskovědních předmětů).