Stopy českých dějin v pražských kostelích
Výchova a hodnoty: nabídka týdne pro školy ve dnech 19.—25. června 2017

V sekci OTEVŘENÉ DVEŘE nabízíme tyto typy programů: Otevřené dveře Arcibiskupského paláce * Stopy českých dějin v pražských kostelích * Hledání lidské tváře * Programy ve farnostech Arcidiecéze pražské * O poznání ve světě médií 

Kostel je svědkem víry, ale také hodnot,
které vyznávali naši předkové

Na území hlavního města Prahy se nachází 290 kostelů a kaplí. Řada z nich je spojena s významnými momenty naší historie, a tak o nich mohou vyprávět, nechat zakusit svoji atmosféru, připomenout možná již zapomenuté detaily, které mohou vnést do našeho poznání nový úhel pohledu nebo nové světlo. 

Nabízíme vám možnost navštívit několik programů ve vybraných kostelích. Programy pro mladší děti vycházejí zpravidla z výzdoby kostelů, se staršími žáky a středoškoláky se budeme více zabývat okolnostmi a důvody vzniku nebo výzdoby těchto svědků minulosti.

Programy mají různou délku od 60 do 120 minut. Předpokládá se zpravidla účast jedné třídy, které se věnuje jeden lektor.

Karlín - kostel sv. Cyrila a Metoděje

Svěřit svůj život do ochrany
Počátek nového života

Pro mladší žáky základních škol:

Na stavbě a výzdobě kostela se podílela řada umělců, zejména architektů, sochařů a malířů včetně Josefa Mánesa. Na průčelí kostela a uvnitř něj najdeme galerii desítek postav v několika skupinách, mezi nimiž jsou i byzantští bratři Cyril a Metoděj, biblické postavy, významní Přemyslovci a zejména ochránci české země. Ve středu všech trůní Král dějin - Ježíš Kristus, Co mají všichni tito lidé společného? Co znamená svěřit někomu svůj život do ochrany?

Pro starší žáky a středoškoláky:

V roce 1863 slavil český národ tisícileté výročí, které mu mělo připomenout nový počátek jeho dějin, kdy naši předkové poznali a přijali křesťanství. Díky tomu se český národ byl schopen zařadit mezi svébytné národy Evropy. Stavba a výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje byla navržena vlastenecky smýšlejícími lidmi a plánována a realizována přibližně od poloviny 19. století mj. jako připomínka onoho nového počátku. Karlínský kostel se měl stát českým "Velehradem". V čem spočívala naděje vlastenců na nový počátek? 

Vinohrady - kostel sv. Ludmily

U rodinného stolu

Pro žáky 1. a 2. stupně základních škol

Jméno české kněžny Ludmily vyvolává vzpomínku na její rodinu, zvláště na snachu kněžnu Drahomíru a její syny, Václava a Boleslava. Proč si naši předkové zvolili na konci 19. století za patronku svého nového kostela první českou mučednici? Kdo z její rodiny je zobrazen v kostele sv. Ludmily na Vinohradech? Jaké události obrazy připomínají a o co v nich šlo? Kolik jiných rodin "potkáme" v kostele na obrazech, vitrážích nebo v sochařských dílech? Co je spojuje? Program pro nejmladší žáky je zaměřen pouze na členy přemyslovské rodiny a na kněžnu Ludmilu. 

Vyšehrad 

Hodnoty, které lidi spojují a přesahují

Programy pro všechny věkové skupiny ZŠ a SŠ

V prostoru Vyšehradu se nachází celkem pět kostelů a hřbitov zřízený ve 13. století vyšehradskou kapitulou. V 19. stol. se stal pohřebištěm významných osobností českého národa. 

Z bohaté historie tohoto místa jsme vybrali tři témata, ke kterým nabízíme tři programy:

  1. Královská koruna: hlavním hrdinou je císař Karel IV., místem konání je kostel sv. Petra a Pavla, určeno žákům do 6. třídy ZŠ
  2. Meč, plášť a mitra: hlavním hrdinou je sv. Martin, místem konání je rotunda sv. Martina, určeno žákům do 5. třídy ZŠ
  3. O naději: program se koná v bazilice sv. Petra a Pavla a na hřbitově. Společné uvažování vychází z podobnosti, kterou nabízí dvě plastiky piety v bazilice a příběh o pohřbu Karla Čapka. Podnětem bude také výzdoba v novorenesančních arkádách na hřbitově. Určeno žákům od 12 let a středoškolákům.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Učit se od našich předků
Zmoudříš, poradíš-li si s těmihle

Program je určen pro všechny věkové skupiny. Obsah se bude lišit výběrem pracovního listu.  

Katedrála, katedra a biskup jsou související pojmy, které se vztahují mj. k vyučování. Katedrála sama je "učebnicí", v níž jsou různým způsobem zaznamenány snad všechny významné okamžiky našich dějin. Zároveň je kostelem, tedy Božím domem, který odkazuje na Učitele, jímž se inspirovali všichni, kdo se na výstavbě a výzdobě katedrály podíleli, a také ti, kteří zde učí nebo jsou vyučováni.

Na hodnotu učení se od našich předků ukazuje i citát vypůjčený z výzdoby Mladotova domu, kde program pro jednotlivé třídy bude začínat. Jedná se o nápis na fresce malovaného stropu zdejšího sálu. Ta se stala východiskem pro programy, které budou začínat na výstavě Česká Bible v průběhu staletí v Mladotově domě a jejich hlavní část se uskuteční v katedrále a bude zaměřena vždy na jednoho nebo skupinu našich předků spojených s katedrálou, od kterých je co se učit. 

Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

O cestách k vítězství

Program je určen žákům od 6. třídy základní školy a pro středoškoláky

Hlavní myšlenka tohoto programu vychází z plastiky na průčelí kostela Panny Marie Vítězné, který se nachází ve středu poutního areálu na Bílé hoře. Areál byl postaven na počátku 18. století nedaleko bojiště známé bitvy z roku 1620. Příčiny, průběh a výsledky této bitvy mohou a také jsou interpretovány z různých úhlů pohledu. Náš program se jimi nebude zabývat detailně, ale na základě citátů z dochovaných dokumentů se žáci pokusí vžít do některých aktérů této události a porozumět alespoň z části jejich vztahům, zejména roli vzájemné nedůvěry.

Klíčová otázka, na kterou budeme hledat odpověď na základě výjevu na průčelí kostela zní: co se stalo hlavním spojujícím a zároveň silně motivačním prvkem strany, která slavila vojenské vítězství? Se středoškoláky se budeme zabývat také otázkou, jak se tento prvek projevoval v následujících obdobích českých dějin a proč je aktuální pro část naší společnosti dodnes.

Vínohrady - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Víra a prostor

Program je určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům středních škol

Komentovaná prohlídka jedinečného kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, díla světoznámého slovinského architekta Josipa Plečnika (1872—1957), která provede nejen jednotlivými prostory chrámu (lodí, kryptou a spodní částí věže), ale zároveň ukáže i základní prvky bohoslužebného prostoru a tím přiblíží základy křesťanství samotného.